Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Over SRI

Ontstaansgeschiedenis SRI
Het werk is jaren geleden begonnen door Judith Huizinga. Zij bouwde in de jaren tachtig samen met mensen ter plaatse een kleine kampong op het eiland Bali. Zij woonde op de kampong, nam deel aan het dagelijks leven, sprak goed Indonesisch en ondersteunde mensen in woord en daad. Door haar grote betrokkenheid en inzet werd zij als familie beschouwd en kreeg zij ongekende ingangen. Hierdoor werd zij vertrouwenspersoon voor vele families. Zo werd haar duidelijk waar steun nodig is en kon zij bruggen slaan tussen verschillende werelden. Judith bood steun aan gezinnen waarin werkloosheid heerste. In Indonesië is de werkloosheid onder de beroepsbevolking zeer hoog. Dit betekent dat er dan niets is, geen werkloosheidsuitkering of andere uitkering, geen mogelijkheid om gebruik te maken van gezondheidszorg, geen eten, geen schoolopleiding voor de kinderen. Ondanks het feit dat er leerplicht is in Indonesië, kunnen veel kinderen niet naar school. Er is namelijk geld nodig voor de verplichte schooluniformen, voor schoenen en een schooltas, voor het inschrijfgeld van school, voor schoolboeken en schrijfmaterialen en  voor tussentijdse toetsen. Daarnaast bood Judith zo nodig ook andere materiële steun bij ziekte of honger. In de loop der jaren hebben veel kinderen een schoolopleiding kunnen volgen en afronden. Een aantal van hen heeft inmiddels een baan en ondersteunt nu op hun beurt familie en/of broertjes en zusjes.
Toen het, vanwege gezondheidsredenen, voor Judith niet meer mogelijk was om naar Indonesië te gaan, is Stichting Ruggensteuntje Indonesië opgericht. Judith Huizinga is op 8 maart 2019 (internationale vrouwendag) op 91-jarige leeftijd overleden.

Oprichting
De Stichting Ruggensteuntje Indonesië, afgekort SRI, is opgericht op 25 juli 2011, te Den Haag.
De belangrijkste reden voor het oprichten van de stichting is het kunnen voortzetten van het levenswerk van Judith Huizinga en het borgen hiervan richting toekomst. SRI is volgens notariële akte opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. SRI heeft de ANBI-status. Dit houdt o.a. in dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Verder uitleg over de naam SRI leest u hier.


Het bestuur van SRI bestaat momenteel uit drie leden.

In memoriam Janny Vellekoop (1947-2023)
Janny Vellekoop, medeoprichtster van Stichting Ruggensteuntje Indonesië, overleed na een kort ziekbed op 10 juli 2023. In de maand mei was ze samen met Willemien Ankum nog op Java en Bali om de kinderen en vrouwen, die gesteund worden door SRI, te ontmoeten. Tijdens haar ziekbed keek ze daar vol blijdschap op terug, gelukkig dat ze iedereen na vier jaar weer had ontmoet. Ze weet dat het werk, ooit door Judith en haar begonnen, doorgaat. 
We zullen haar inbreng in SRI en haar warme persoonlijkheid enorm missen.

Janny Vellekoop was jaren verbonden met mensen in Indonesië. Zij was o.a. mede-oprichtster en directeur van de Stichting Ontmoeting met Buitenlandse Vrouwen in Den Haag, nu Taal aan Zee, en mede-oprichtster van het Landelijk Netwerk Thuislesorganisaties, nu Het Begint met Taal. Deze organisaties bieden veel mensen toegang tot educatie. Dat is ook een overeenkomst met haar werk in Indonesië. In 1992 ontmoette zij Judith Huizinga en zij heeft vanaf dat moment Judith ondersteund in het voortzetten en uitbouwen van het begonnen werk. Ieder jaar ging ze, samen met Willemien Ankum, naar Indonesië en bezocht dan de gezinnen en kinderen die een steuntje in de rug krijgen bij hun schoolopleiding, alle contactpersonen die het werk plaatselijk ondersteunen en alle kleinschalige projecten, waarin mensen weer toekomst gaan zien.

Willemien Ankum (1948) mede-oprichtster van Stichting Ruggensteuntje Indonesië, woonde van 1975 tot 1985 met haar gezin op Java. In die tijd was ze betrokken bij verschillende projecten. Terug in Nederland was ze vele jaren bestuurslid van Femconsult. Femconsult richtte zich met name op verbetering van de positie van vrouwen in landen o.a. in Azië en Afrika. Ze heeft altijd haar belangstelling voor Indonesië behouden en jaarlijks bezoekt ze het land/de projecten samen met Janny Vellekoop en zal dat nu ook blijven doen, alleen of met een van de andere bestuursleden. Willemien onderhoudt alle contacten met Indonesië via mail, Whatsapp of telefonisch.

Ingrid Suasso de Lima de Prado (1960) wordt als directeur van stichting Taal aan Zee, die Nederlandse les voor asielzoekers, vluchtelingen en kwetsbare anderstalige vrouwen verzorgt, elke dag geconfronteerd met het belang van toegang tot educatie voor iedereen. Dit geldt voor Nederland en zeker voor een land als Indonesië waar geen sociale voorzieningen zijn en een opleiding de kans op een beter bestaan vergroot. De SRI zorgt ervoor dat kinderen hun school kunnen afmaken. Ook de andere projecten, voor vrouwen en kleine zelfstandigen, geven het juiste ruggensteuntje en bieden mensen uitzicht op een zelfstandig bestaan. Daarom zet Ingrid zich graag in als bestuurslid van SRI. Want wie wil daar nou niet aan meewerken!

Helga Hamstra (1968) heeft, als grafisch vormgever, opdrachtgevers in verschillende vormen van sociale dienstverlening. Door deze samenwerking is ze vaak geconfronteerd met allerlei soorten leed in de wereld. Ze draagt graag bij aan het vooruit helpen van de minder bedeelde medemens en is bovendien geïnteresseerd in de Indonesische cultuur.

Indonesische contactpersonen/adviseurs in Solo
Haryani Saptaningtyas Msc. PhD., lector Universiteit Sebelas Maret, Solo
Retno Ratih Suryaning Handayani Msc., predikante in Solo