Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Beleidsstukken

BELEIDSPLAN 2023


In 2023 zullen we, zoals in onze doelstelling beschreven, op Java en Bali doorgaan met het steunen van lopende projecten en projecten in ontwikkeling. Door een klein ruggensteuntje voor scholing van kinderen, kinderprojecten en aan kleine (vrouwelijke) zelfstandigen kunnen we perspectief (blijven) bieden. Onze unieke en intensieve samenwerking met contactpersonen ter plaatse, maakt dat de lijnen kort en stevig zijn waardoor we de lopende projecten intensief kunnen volgen én nieuwe verzoeken voor ruggensteuntjes op waarde kunnen schatten. Daarnaast blijven we aandacht houden voor noodhulp.

Kleine (vrouwelijke) zelfstandigen
Op Java zullen we de steun, waar dat nodig en mogelijk is, voortzetten aan kleine (vrouwelijke) zelfstandigen en aan de vrouwencoöperaties ‘Lidia’ (Solo) en ‘Kembang Wangi’ (Musuk).
Vrouwen kunnen bij beide coöperaties trainingen volgen, welke hen helpen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het helpt hen zich sterk genoeg te voelen om een eigen bedrijfje te starten. Dit ‘kleine ondernemerschap’ geeft hen de mogelijkheid om in hun eigen én het onderhoud van hun gezin te voorzien. Vrouwencoöperatie ‘Lidia’ biedt de vrouwen de mogelijkheid van micro-kredieten, wat hen helpt om het bedrijfje te kunnen starten. 
Vrouwencoöperatie ‘Kembang Wangi’ beschikt over een officiële registratie en vergunning waardoor het voor de aangesloten vrouwen mogelijk is om hun zelfgemaakte producten op de markt, in winkels en online te mogen verkopen.
Ook zullen we een nieuwe vrouwengroep ‘Sangu Gesang’ steunen. Zij krijgen begeleiding bij het recyclen van bruikbare dingen van een vuilstortplaats. Op Bali zullen we, waar nodig en mogelijk, enkele kleine zelfstandigen blijven steunen. 

Scholing van kinderen
De ruggensteuntjes voor de scholing van kinderen blijven belangrijk. Deze maken het mogelijk dat de kinderen naar school kunnen gaan of hun schoolopleiding kunnen voortzetten wanneer zij hun school dreigen te moeten verlaten, omdat er door gezinsomstandigheden onverwacht geen geld is voor bijvoorbeeld lesmaterialen of schooluniformen. 
Doordat onze contactpersonen gedurende het jaar de schoolrapporten naar ons opsturen, blijven wij op de hoogte van de vorderingen van de kinderen. Met de contactpersonen hebben we de afspraak dat wanneer we, ook na herhaaldelijk aandringen, geen afschriften van schoolrapporten ontvangen er ook geen geld zal worden overgemaakt. Deze situatie komt, mede dankzij het intensieve contact, echter zelden voor. 
Nieuwe steunaanvragen voor school of opleiding zullen we pas toekennen wanneer duidelijk is wat de (gezins)omstandigheden zijn, om welk bedrag het gaat en voor welke periode de steun nodig is.
Voor langlopende projecten houden we voldoende reserve, zodat we een garantie kunnen geven aan het schoolkind (of de ouder en/of voogd) dat er geen financiële zorgen hoeven te zijn over het afmaken van de opleiding.

Projecten voor kinderen
Pré-school ‘Seva Karuna Nusantara’, die is voortgekomen uit het project ‘Rare Kemoning’, is in gebruik. Er wordt lesgegeven door bevoegde leerkrachten aan kleuters en er zijn naschoolse activiteiten voor kinderen van de lagere school. Hoewel het schoolgeld zoveel mogelijk betaald wordt door de ouders, zullen wij waar het nodig is dit project blijven ondersteunen.
Ook dagopvang ‘Sjaki-Tari-Us’, voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking, zullen we blijven volgen en, wanneer dit nodig is, ondersteunen.

Noodhulp
Naast de lopende projecten en projecten in ontwikkeling blijft het belangrijk te kunnen inspringen op noodsituaties, die vaak tijdelijk zijn. Een klein ruggensteuntje is meestal voldoende om nieuw perspectief te bieden zodat mensen verder kunnen. Dankzij onze werkwijze met contactpersonen ter plaatse kunnen we deze verzoeken op waarde schatten en ondersteuning bieden waar dat nodig is.

Contact met Indonesië
Na enkele jaren waarin reizen, in verband met COVID-19, onzeker was en het contact werd onderhouden via mail, WhatsApp of Zoom, zullen twee van onze bestuurders dit jaar weer naar Indonesië reizen (geheel op eigen rekening!). Zij kijken ernaar uit om tijdens deze reis alle (contact)personen ter plaatse weer persoonlijk te ontmoeten en met hen een bezoek te brengen aan de verschillende projecten. Dit persoonlijke contact waarin gelijkwaardigheid centraal staat, is en blijft voor ons van grote waarde.


JAARBERICHT
In het Jaarbericht 2022 leest u een uitgebreid verslag over de projecten en onze activiteiten in dat jaar.

JAARCIJFERS
In de Jaarrekening 2022 leest u de jaarcijfers van dat jaar.