Stichting Ruggensteuntje Indonesië

Beleidsstukken

BELEIDSPLAN 2024

Zoals in onze doelstelling beschreven, zullen we ook in 2024 doorgaan met het steunen van lopende projecten en projecten in ontwikkeling op Java en Bali. We willen perspectief blijven bieden aan kleine (vrouwelijke) zelfstandigen, scholing van kinderen en kinderprojecten door hen een ruggensteuntje te geven. Door de unieke en intensieve samenwerking met onze contactpersonen ter plaatse zijn de lijnen kort en stevig. Zo kunnen we de lopende projecten intensief volgen én nieuwe verzoeken voor ruggensteuntjes op waarde schatten. Daarnaast blijft er aandacht voor noodhulp

Kleine (vrouwelijke) zelfstandigen
Op Java zullen we de steun, waar dat nodig en mogelijk is, voortzetten aan kleine (vrouwelijke) zelfstandigen en aan de vrouwencoöperaties ‘Lidia’ (Solo)en ‘Kembang Wangi’(Musuk) en vrouwengroep ‘Sangu Gesang’ (Jumantono). De diverse trainingen als ‘empowerment’ en ‘skills’, die zowel de coöperaties als de vrouwengroep aanbieden, helpen de vrouwen om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Het helpt hen zich zelfverzekerd genoeg te voelen om een eigen bedrijfje te beginnen en dit ‘kleine ondernemerschap’ maakt dat ze de mogelijkheid hebben om in hun eigen én het onderhoud van hun gezin te voorzien. 
Naast trainingen biedt vrouwencoöperatie ‘Lidia’ de vrouwen ook de mogelijkheid van micro-kredieten, wat hen helpt om hun bedrijfje te kunnen starten. 
Door de officiële registratie en vergunning waarover vrouwencoöperatie ‘Kembang Wangi’ beschikt, is het voor de aangesloten vrouwen mogelijk om hun zelfgemaakte producten op de markt, in winkels en online te verkopen. 
De vrouwen die aangesloten zijn bij vrouwengroep ‘Sangu Gesang’ krijgen begeleiding bij de verkoop van door hen gere- en upcyclede producten die afkomstig zijn van de vuilnisbelt. Daarnaast zullen we de vrouwen steunen bij hun plannen voor het starten van een wasserij.
Op Bali zullen we, waar nodig en mogelijk, een paar kleine zelfstandigen blijven steunen.

Scholing van kinderen
Om het mogelijk te maken dat kinderen naar school kunnen gaan of hun schoolopleiding kunnen voortzetten wanneer zij hun school dreigen te moeten verlaten, of omdat er door gezinsomstandigheden onverwacht geen geld is voor bijvoorbeeld lesmaterialen of schooluniformen, blijven ruggensteuntjes belangrijk.
Onze contactpersonen houden ons gedurende het jaar intensief op de hoogte van de vorderingen van de kinderen door de schoolrapporten met ons te delen. Met hen hebben we de afspraak dat wanneer we, ook na herhaaldelijk aandringen, geen afschriften van schoolrapporten ontvangen er ook geen geld zal worden overgemaakt. Deze situatie komt echter zeer zelden voor. 
Wanneer er nieuwe steunaanvragen met betrekking tot school of opleiding zijn, zullen we deze pas toekennen wanneer duidelijk is wat de (gezins)omstandigheden zijn, om welk bedrag het gaat en voor welke periode de steun nodig is. Voor langlopende ruggensteuntjes houden we voldoende reserve, zodat we een garantie kunnen geven aan het schoolkind (of de ouder en/of voogd) dat er geen financiële zorgen hoeven te zijn over het afmaken van de opleiding.

Projecten voor kinderen
Hoewel het schoolgeld zoveel mogelijk betaald wordt door de ouders, zullen wij waar het nodig is het project ‘Seva Karuna Nusantara’ (pré-school) blijven ondersteunen. Er wordt lesgegeven door bevoegde leerkrachten aan kleuters en er zijn naschoolse activiteiten voor kinderen van de lagere school. Daarbij zullen wij een ruggensteuntje bieden voor trainingen (o.a. EHBO) van de leerkrachten.
Ook zullen we dagopvang ‘Sjaki-Tari-Us’, voor kinderen en tieners met een verstandelijke beperking, blijven volgen en, wanneer nodig, ondersteunen.

Noodhulp
Inspringen op, vaak tijdelijke, noodsituaties blijft belangrijk. Een klein ruggensteuntje is vaak al voldoende om nieuw perspectief te bieden, zodat mensen verder kunnen. Dankzij onze werkwijze met contactpersonen ter plaatse is het mogelijk om deze verzoeken op waarde te schatten en ondersteuning te bieden waar dat nodig is.

Contact met Indonesië
In 2024 zal, na het overlijden van één van de bestuursleden in 2023, een bestuurslid naar Indonesië reizen (geheel op eigen rekening!) om alle (contact)personen ter plaatse weer persoonlijk te ontmoeten en met hen een bezoek te brengen aan de verschillende projecten. Daarnaast zullen we gedurende het jaar met de contactpersonen contact onderhouden via mail, WhatsApp of Zoom. Dit persoonlijke contact waarin gelijkwaardigheid centraal staat, is en blijft voor ons van grote waarde.


JAARBERICHT
In het Jaarbericht 2023 leest u een uitgebreid verslag over de projecten en onze activiteiten in het afgelopen jaar.

JAARCIJFERS
In de Jaarrekening 2023 leest u de jaarcijfers van het afgelopen jaar.