Stichting Ruggensteuntje Indonesië

ANBI

De Stichting Ruggensteuntje Indonesië is een ANBI: een algemeen nut beogende instelling.
Op deze pagina vindt u de daarvoor relevante gegevens.

Naam Stichting Ruggensteuntje Indonesië, SRI
KVK 53227883
RSIN 8508.00.973
Website www.sri-indonesie.nl
E-mail info@sri-indonesie.nl
IBAN NL 76 TRIO 0212312561


Doelstelling
Het verbeteren van levensomstandigheden en het reduceren van armoede, in het bijzonder op de Indonesische eilanden Bali en Java, alsmede het vergroten van kansen voor kinderen om zich te ontwikkelen door middel van scholing waardoor zij een grotere kans hebben op een economisch actieve toekomst.


Werkzaamheden

  • Het ondersteunen van kleine zelfstandigen en met name vrouwen, zodat zij zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Dit gebeurt o.a. door kleine startsubsidies voor de aanschaf van materiaal voor het bedrijfje en door het financieren van trainingen voor vrouwencoöperaties/vrouwennetwerken.
  • Het zorgen dat kinderen een schoolopleiding kunnen volgen als de familie daartoe niet de middelen heeft. En het zorgen dat kinderen/jongeren hun opleiding kunnen vervolgen en afmaken, als door familieomstandigheden daartoe geen mogelijkheid meer is (ziekte, werkloosheid, overlijden).
  • Het bieden van noodhulp in geval van een natuurramp of pandemie.

Het meest recente jaarbericht met alle activiteiten van het afgelopen jaar vindt u hier.


Bestuurssamenstelling
Willemien Ankum-Stoové
Ingrid Suasso de Lima de Prado
Helga Hamstra

Zie voor uitgebreidere informatie over de bestuursleden: Over SRI


Inkomsten
De inkomsten worden verkregen door:

  • Giften en donaties van sympathisanten en donateurs;
  • Bijzondere giften van sympathisanten en donateurs bij speciale gelegenheden, zoals een huwelijk, verjaardag, jubileum;
  • Bijzondere giften van andere organisaties na een presentatie of voorlichting;
  • Sympathisanten die in eigen kring aandacht vragen voor de SRI en daardoor anderen stimuleren een bijdrage te geven of met creatieve ideeën komen, zoals een giften box in het huis van één der vrijwilligers;
  • Legaten en/of erfenissen.

Balans
De geldmiddelen worden op een spaarrekening beheerd; het bedrag van de algemene reserve is als continuïteitsreserve bestemd voor het kunnen afmaken van schoolopleidingen, zodat kinderen in Indonesië niet de dupe worden van teruglopende inkomsten in Nederland, voor het niet abrupt moeten stilzetten van de trainingen voor vrouwen en, zo nodig, voor noodhulp. Als norm wordt aangehouden dat een aantal jaren kunnen worden overbrugd.

De meest recente jaarrekening vindt u hier.


Beloningsbeleid
Alle vrijwilligers doen dit onbezoldigd. Zij worden dus geen van allen financieel beloond voor hun werk in en voor de SRI. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun bestuurswerk en geen vergoeding voor vergaderkosten. Alle reis- en verblijfskosten nemen zij voor eigen rekening, zowel in Nederland als in en naar Indonesië.